assalamualaikum! kreatifitas adalah kunci kesuksesan: Biografi : Syaikh Su’ud Asy-Syuraim

bagi yang ingin membaca artikelku dengan nyaman, silahkan anda amati berdasarkan Label berikut ini:

16 September 2013

Biografi : Syaikh Su’ud Asy-Syuraim

Assalamualaikum!

syaikh-suraim

Kelahiran Beliau

Beliau adalah ‘Su’ud bin Ibrahim bin Muhammad Alu Syuraim’ dari Qohthan, sebuah kabilah yang berada di kota Syaqraa’ di daerah Najed, Saudi Arabia.

Beliau dilahirkan di kota Riyadh pada tahun 1386 H.

Perjalanan Ilmiyah Beliau

Beliau belajar di Madrasah ‘Urain ketika di tingkat ibtidaiyah, dan tingkat mutawasithah di Madrasah An-Namudzajiyah, kemudian tingkat tsanawiyah di ‘Al-Yarmuk

asy-Syamilah, dan selesai dari Madrasah tersebut tahun 1404 H. kemudian melanjutkan di kuliah Ushuluddin di Universitas Muhammad Ibnu Su’ud Al-Islamiyah

di Riyadh jurusan Aqidah dan al-Madzhab al-Mu’shirah, selesai tahun 1409 H. kemudian beliau melanjutkan ke tingkat Megester tahun 1410 H. di Ma’had al-Ali

lilQadha’ selesai tahun 1413 H.

Guru-Guru (Masyayikh) Beliau

Syaikh Su’ud Asy-Syuraim juga belajar khusus (talaqqi) kepada para masyayikh terkemuka di halaqah-halaqah mereka, diantaranya:

 

 1. Syaikh al-Allamah Abdul ‘Aziz bin Abdullah bin Baz rahimahullah, berbagai matan kitab ketika halaqah ba’da subuh di masjid Jami’ Al-Kabir Riyadh.
 2. Syaikh al-Allamah Abdullah bin Abdurrahman bin Jibriin Hafizhahullah, dengan kitab Manarus Sabiil tentang fiqih, Al-I’tisham karya Imam Asy-Syathibi, Lum’atul I’tiqad, karya Ibnu Quddamah, kitab at-Tauhid karya Syaikh Muhammad bin Abdul Wahhab, dan Fiqh al-Ahwaal asy-Syakhshiyyah di Ma’had ‘Ali lilQadhaa’ ketika beliau mengambil magester.
 3. Beliau juga membaca kitab ‘Hasyiah ar-Raudh al-Murbi’ tentang fiqh madzhab Hambali, dan Tafsir Ibnu Katsir’ dihadapan Syaikh al-Faqiih Abdullah bin Abdul Aziz bin ‘Aqiil (agar beliau menyimaknya)
 4. Beliau juga talaqqi kepada Syaikh Abdurrahman al-Barrak, dengan kitab Ath-Thahawiyah, dan At-Tadmuriyah.
 5. Kepada Syaikh Abdul Aziz ar-Rajihi, tentang Syarh kitab Ath-Thahawiyah
 6. Kepada Syaikh Fahd al-Humain, juga tentang Syarh kitab Ath-Thahawiyah
 7. Syaikh Abdullah al-Ghudyan (anggota hai’ah kibaril ulama) tentang ‘al-Qawaid al-Fiqhiyah, kitab al-Furuuq, ketika masih belajar di Ma’had ‘Ali lilQadaa’
 8. Dan Syaikh Shalih bin Fauzan al-Fauzan (anggota hai’ah kibaril ulama), tentang Fiqih albuyu’ (jual beli) ketika masih belajar di Ma’had ‘Ali lilQadaa’.

 

Pintu yang Selalu Terbuka

Sudah masyhur bahwa Syaikh Su’ud Asy-Syuraim adalah seorang qori’ yang mutqin terhadap al-Qur’an al-Karim, yang mana hal itu disaksikan oleh setiap yang

shalat dibelakang beliau, beliau juga dikenal sebagai orang yang betul-betul menuangkan seluruh waktunya ketika masih muda hanya untuk menghafal dan menjaga al-Qur’an. Sampai-sampai beliau hafal surat an-Nisaa’ ketika beliau menunggu dilampu merah.

Demikian pula siapa saja dapat menemui beliau dengan mudah untuk bertanya atau meminta fatwa darinya, yaitu dengan memasuki ruanganya di Masjidil Haram

setelah shalat dzuhur. Maka akan didapati penyambutan beliau yang begitu penuh perhatian dan jawaban yang menenangkan hati.

 

Sekilas Tentang Beliau

Tahun 1412 H. datanglah intruksi Khadimul Haramain yang menunjuk beliau sebagai imam, khatib di Masjidil Haram.

Tahun 1413 H. beliau ditunjuk oleh Raja untuk menjabat sebagai Qodhi di al-Mahkamah al-Kubra di Makkah al-Mukarramah.

Tahun 1416 H. beliau melanjutkan pendidikannya di Universitas Ummul Qura untuk jenjang Dukturah (Doktor), dan beliau mendapatkan nilai ‘Mumtaz’ (istimewa/ summacumlaude) dengan disertasi yang berjudul “Al-Masalik fi al-Manasik Makhzduzdun fi al-Fiqh al-Muqarin lil Kirmani”… dan musyrif

pada disertasinya tersebut adalah Syaikh Abdul Aziz Alu asy-Syaikh Mufti ‘Aam Kerajaan Saudi Arabia dan ketua Hai’ah Kibaril Ulama.

Dan pada tahun 1414 H. dikeluarkan kesepakatan dengan menugaskan beliau untuk mengajar di Masjidil Haram.

Karya Beliau

Beliau memiliki banyak karya tulis diantaranya :

 

 1. Kaifiyah Tsubutin Nasab
 2. Kaaatul Anbiyaa’
 3. Al-Mahdi al-Muntazhar ‘Inda Ahlis Sunnah Wal Jama’ah,
 4. Al-Minhaaj Lil ‘Umrah wal Hajj,
 5. Wamiidhun Min Al-Haram (Majmu’atu Khuthab),
 6. Khalish al-Jimaan Tahzdib Manasik al-Hajj min Adhwaa’il Bayaan
 7. Ushulul Fiqh Su’aal wa Jawaab,
 8. At-Tuhfah al-Makkiyah Syarh Ha’inah Ibn Abi Dawud al-‘Aqdiyyah
 9. Dan Hasyiah ‘Ala Laamiyah Ibn al-Qayyim.

 

Sumber : A’immatul Masjid al-Haram wa Mu’adzdzinuuh, karya Abdullah Az-Zahraani & Alsofwah.or.id

 

Wassalam

SUMBER

Tidak ada komentar :

Posting Komentar

saran/kritik para pembaca sangat kami harapkan!